СТАТУТ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами громадського об’єднання

ГРОМАДСЬКОЇЇ СПІЛКИ

«НАЦІОНАЛЬНЕ ГАЛУЗЕВЕ ПАРТНЕРСТВО

В ЛЕГКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

«ФЕШН ГЛОБУС ЮКРЕЙН»»

 

Протокол № 3 від 10.02.2016 р

С Т А Т У Т

ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ

«НАЦІОНАЛЬНЕ ГАЛУЗЕВЕ ПАРТНЕРСТВО

В ЛЕГКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ «ФЕШН ГЛОБУС ЮКРЕЙН»»

 

Налагодження співпраці з державними органами по питаннях нормативно-правового регулювання загальних засад функціонування на ринку легкої промисловості;

Проведення конференцій та семінарів просвітницького та розвиткового характеру;

Проведення маркетингових досліджень та періодичного моніторингу ринку;

Встановлення контактів та налагодження співпраці з аналогічними об'єднаннями в інших країнах світу;

Захист інтересів членів Громадської Спілки  в органах державної влади, а також в інших організаціях як на території України, так  і поза її межами;

Сприяння  формуванню  і розповсюдженню  засад бізнес етики в господарській діяльності;

Створення умов для розв’язання спорів шляхом медіації;

Сприяння підвищенню ефективності функціонування галузі легкої промисловості шляхом формування нових стандартів якості товарів, що відповідатимуть Європейським стандартам;

Сприяння у створенні умов для виходу учасників Асоціації на закордонні ринки;

Вивчення ефективності дії нормативно-правових актів у сфері регулювання легкої промисловості, внесення пропозицій з удосконалення законодавства, гармонізації законодавства України у галузі легкої промисловості із законодавством Європейського союзу;

Сприяння проведенню незалежної наукової експертизи державної політики, законопроектів та нормативно-правових актів, надання відповідних рекомендацій та пропозицій;

Проведення вивчення та аналізу нових політико-правових технології, стратегій і тактики іміджевих кампаній;

Розробка та розвиток законодавчих ініціатив за для поліпшення, удосконалення та сприяння розвитку правової, ефективної та відповідальної громадянської держави України;

Сприяння формуванню в українському суспільстві інноваційної культури політико-правового мислення, адекватного реаліям міжнародної політики теперішнього часу в розвинутих державах;

Сприяння підвищенню рівня і якості політико-правової, суспільно - філософської та правничо-правлінської освіти в Україні;

Сприяння професійному розвитку фахівців в правовій сфері, публічного правового - управління, підвищенню їх кваліфікації;

Сприяння науковій розробці питань, пов'язаних з формуванням та реалізацією правової державної політики в різних сферах суспільного життя;

Проведення (на безоплатній основі) наукових, експертно-аналітичних, моніторингових досліджень і надання консультаційних послуг на замовлення підприємств, установ та організацій публічного і приватного секторів;

Сприяння проведенню конференцій, семінарів, нарад тощо за участю вітчизняних та іноземних спеціалістів;

Самостійне або спільне з державними органами та іншими юридичними особами, громадськими організаціями проведення конгресів, конференцій, симпозіумів, круглих столів, семінарів, тренінгів, оголошення конкурсів тощо, участь у відповідних заходах за кордоном;

Представлення і захист своїх законних інтересів та законних інтересів членів Громадської Спілки у державних органах і громадських організаціях, юридичних та фізичних особах;

Сприяння розвитку міжнародних зв’язків, обміну професійним досвідом, співробітництво з різними зарубіжними та міжнародними організаціями;

Сприяння суспільним ініціативам задля спільного досягнення визначених вище цілей у відповідності до цінностей, бачення та місії Громадської Спілки;

Здійснення інших завдань, не заборонених чинним законодавством України для громадських організацій.

Громадська спілка та її Члени не здійснюють  будь-яких узгоджених дій, що можуть обмежити конкуренцію між учасниками Асоціації.

 

2.3. Для задоволення своїх статутних завдань Громадська Спілка має право:

2.3.1. Бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;

2.3.2. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів в суді, органах державної влади та громадських об’єднаннях;

2.3.3. Ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні та діяльності;

2.3.4. здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського об'єднання, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об'єднання та сприяє її досягненню. Відомості про здійснення підприємницької діяльності громадським об'єднанням включаються до Реєстру громадських об'єднань;

2.3.5. засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;

2.3.6. Поширювати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;

2.3.7. Вносити пропозиції до органів державної влади і управління з приводу розвитку економіки в Україні;

2.3.8. брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

2.3.9. Проводити відповідні заходи та організаційну роботу для налагодження й зміцнення контактів між економічними організаціями, у тому числі міжнародними;

2.3.10. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності. Приймати благодійну і спонсорську допомогу;

2.3.11. Приймати пожертвування від фізичних та юридичних осіб всіх форм власності;

2.3.12. Громадська Спілка, створена нею юридична особа (товариство, підприємство) може бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.

 

3. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

3.1 Громадська спілка у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародної діяльності та підтримку міжнародних зв’язків у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України

3.2 Міжнародна діяльність Громадської спілки здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

3.3 При здійсненні міжнародної діяльності Громадська спілка користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

3.4 Напрямами міжнародної діяльності Громадської спілки є:

-  підтримка міжнародних зв'язків, укладання міжнародних угод, участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України та чинному законодавству, заснування або вступ до міжнародних громадських (неурядових) організацій;

  - сприяння ефективному і безпечному входженню членів Громадської спілки у світову торговельну, фінансову систему, забезпечення взаємодії та встановлення довірчих відносин членів Громадської спілки з зарубіжними фахівцями;

- сприяння у проведенні семінарів, тренінгів, зборів та інших заходів присвяченим підвищенню фінансової, фахової, професійної обізнаності членів Громадської спілки;

 - сприяння освітньому та професійному розвитку членів Громадської спілки;

- ініціація та участь у дискусіях з питань  професійної діяльності учасників Громадської спілки;

- організація обміну делегаціями, організація за участю іноземних партнерів курсів, турнірів, змагань, конференцій та видача відповідних сертифікатів, відрядження своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

- проведення спільно з іноземними організаціями досліджень у відповідності з напрямками своєї діяльності та публікація їх результатів;

- реалізація інших спільних програм та проектів за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

3.5. Організація має право витрачати кошти на покриття представницьких витрат (прийняття і відправку делегацій, витрати на перекладачів, оплату рахунків тощо), відправляти у оплачувані відрядження за кордон як своїх постійних працівників, так і залучених спеціалістів як представників організації для участі в освітніх заходах, участі у конференціях тощо з врахуванням вимог чинного законодавства.

 

4. ЧЛЕНСТВО В ГРОМАДСЬКІЙ СПІЛЦІ

4.1. Громадська спілка є вільною для вступу/виходу нових членів.

4.2. Членами (учасниками) Громадської Спілки є її засновники, а також юридичні та фізичні особи, що вступили до Об’єднання після державної реєстрації.

4.3. Членами (учасниками) Громадської Спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи, фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними.

4.4. Засновники Об’єднання та особи, що вступили до Громадської спілки після її державної реєстрації, мають однакові права і обов’язки. Положення цього Статуту однаково поширюються як на засновників Громадської спілки, так і на інших її членів.

4.5. Юридичні особи беруть участь в Громадській Спілці через представника – керівника юридичної особи, його заступника чи уповноваженого представника юридичної особи, повноваження якого посвідчені належним чином.

4.6. Спілка має індивідуальне та почесне членство. Члени Спілки мають рівні права та обов’язки. Кожному члену Спілки Президією видається посвідчення члена Спілки єдиного зразка, затвердженого Президією Спілки.

4.7.  Індивідуальними членами Спілки можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які досягли 18 років.

4.8.  Усі члени (учасники) Громадської Спілки поділяють мету, завдання та напрями діяльності Спілки, визнають цей Статут, виконують рішення статутних органів Спілки та підтримують Організацію фінансово та інтелектуально.

4.9.  Почесними членами Спілки можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які досягли 18 років, що поділяють мету, завдання та напрями діяльності Спілки, визнають цей Статут, виконують рішення статутних органів Спілки та підтримують Організацію фінансово та інтелектуально і зробили особливо вагомий внесок в діяльність Спілки.

4.10.  Прийом в Організацію та вихід з неї членів здійснюється або керівними органами відповідних відокремлених підрозділів, або безпосередньо Президією Спілки, на підставі письмової заяви, поданої до керівного органу відокремленого підрозділу чи Президії Спілки.

4.11.  Члени Спілки мають право:

4.11.1. обирати і бути обраними до керівних органів Спілки;

4.11.2. одержувати будь-яку інформацію про діяльність Спілки;

4.11.3. подавати пропозиції з питань діяльності Спілки, створення її відокремлених підрозділів на розгляд Загальних зборів Спілки та Президії Спілки;

4.11.4. користуватися інформаційною службою Спілки та отримувати методичні матеріали і консультації;

4.11.5. брати участь у всіх заходах, що проводяться Спілкою у формах, передбачених цим Статутом;

4.11.6. брати участь у засіданнях Президії з правом дорадчого голосу;

4.11.7. у будь-який час поставити питання про припинення своєї участі в Спілці шляхом подання на розгляд Президії Спілки відповідної письмової заяви.

4.12.  Члени Спілки зобов'язані:

4.12.1. сприяти розвиткові Спілки, брати активну участь у її діяльності;

4.12.2. дотримуватися вимог цього Статуту, рішень Загальних зборів Спілки та Президії Спілки, сприяти роботі керівних органів Спілки;

4.12.3. сприяти розширенню зв’язків Спілки та розповсюдженню інформації про діяльність Спілки;

4.12.4. надавати Спілки інформацію, необхідну для її діяльності;

4.12.5. сплачувати вступні та членські внески.

4.13.  За рішенням Президії член Спілки може бути виключеним із складу Спілки в разі порушення ним Статуту Спілки, за некоректні дії по відношенню до Спілки або окремих його членів. Рішення з цього питання приймаються простою більшістю голосів членів Президії Спілки. Рішення Президії Спілки про виключення може бути оскаржено до Загальних зборів Спілки. Рішення Загальних зборів з цього питання є остаточним і може бути оскаржене лише в судовому порядку.

 

5. КЕРІВНІ ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ

5.1. Керівними органами Громадської Спілки є:

• - Загальні збори членів Громадської Спілки;

• - Голова Президії Громадської Спілки;

• - Президія Громадської Спілки;

• - Наглядова рада.

 

6. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ

6.1. Вищим керівним органом Громадської Спілки є Загальні Збори членів (надалі – Загальні збори).

6.2. Чергові Загальні Збори скликаються Президією Громадської Спілки в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

6.3. Президія Громадської Спілки визначає дату, час, місце проведення Загальних Зборів, порядок денний Загальних Зборів та повідомляє їх не пізніше, ніж за 30 днів до початку роботи Загальних Зборів шляхом надсилання повідомлення особисто або шляхом розміщення відповідного повідомлення у засобах масової інформації.

6.4. Загальні Збори вважаються правомочними, якщо у їх роботі бере участь не менше, як 50% членів (учасників) Спілки. До участі у Загальних Зборах можуть бути запрошені інші особи, крім членів Громадської Спілки. Такі особи не приймають участь у голосуванні на Загальних Зборах.

6.5. Кожен член має тільки один голос. Рішення вважається ухваленим, якщо за нього проголосувала проста більшість присутніх, крім питань, за які відповідно до цього Статуту мають бути проголосовані іншою кількістю голосів.

6.6. При розгляді рішень, щодо припинення діяльності, внесення змін та доповнень до Статуту, обрання та переобрання Голови Президії Громадської Спілки, розпорядження майном і коштами, що складають 50 і більше відсотків від загальної кількості майна і коштів Спілки, рішення вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало не менш, ніж 3/4 членів, присутніх на Загальних Зборах.

6.7. Рішення про проведення позачергових Загальних Зборів Громадської спілки приймається Президією.

6.8. Право ініціювати проведення позачергових Загальних Зборів має Президія Громадської Спілки, або члени (учасники) Громадської спілки у кількості не менш ніж ¾ усіх членів Громадської Спілки, шляхом складання та подання відповідної заяви до Президії Громадської Спілки.

6.9. Загальні Збори можуть проводитися шляхом заочного голосування (опитування). У такому випадку проект рішення або питання для голосування (запит) надсилається учасникам Громадської Спілки, які повинні протягом двох календарних днів з дати отримання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі, або за допомогою телеграфного, телетайпного, телефонного, електронного чи іншого зв'язку, що забезпечує автентичність переданих і прийнятих повідомлень, сповістити свою думку щодо запиту - їхнє документальне підтвердження залучається до протоколу загальних зборів. При проведенні Загальних Зборів шляхом заочного голосування (опитування) рішення приймається простою більшістю голосів.

6.10. До виключної компетенції Загальних Зборів належать такі повноваження:

6.10.1. затвердження Статуту, внесення до нього змін та доповнень;

6.10.2. визначення основних напрямків діяльності Громадської Спілки;

6.10.3. обрання Голови Президії Громадської Спілки, Наглядової Ради та Президії;

6.10.4. заслуховування та затвердження звітів Голови Президії, Наглядової Ради та Президії перед членами Спілки;

6.10.5. розгляд скарг членів Спілки на дії чи бездіяльність Президії та Наглядової ради Спілки;

6.10.6. реалізація права власності на майно та кошти Громадської Спілки;

6.10.7. прийняття рішень про саморозпуск або реорганізацію Громадської Спілки.

6.11. Загальні Збори не можуть передавати Президії чи Голові Президії свої повноваження, які належать до їх виключної компетенції.

 

7. ГОЛОВА ПРЕЗИДІЇ ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ

         7.1. Голова Президії обирається строком на 3 (три) роки Загальними Зборами.

7.2. До компетенції Голови Президії Громадської Спілки відноситься:

7.2.1 вносить пропозиції на розгляд Загальних Зборів з організаційних, майнових питань та питань розвитку Громадської Спілки тощо;

7.2.2. затверджує правила, регламенти, положення та інші внутрішні документи Громадської Спілки, а також положення про робочі органи Громадської Спілки та їх керівників;

7.2.2. встановлює розмір вступних, членських внесків та порядок і спосіб їх внесення;

7.2.3. розробляє положення про розподіл, розміри і напрямки використання коштів Громадської Спілки в межах повноважень, наданих Загальними Зборами та Президією;

7.2.4. приймає рішення про створення підприємств та госпрозрахункових установ та робочих органів Громадської Спілки і затверджує їх статути;

7.2.5. проводить підготовчу роботу перед засіданням Загальних Зборів;

7.2.6. забезпечує виконання рішень Загальних Зборів Громадської Спілки;

7.2.7. розглядає будь-які питання діяльності Громадської Спілки, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних Зборів або Наглядової ради;

7.2.8. прийняття рішень з питань поточної діяльності Громадської Спілки, видання наказів та розпоряджень, обов'язкових для всіх членів Громадської Спілки;

7.2.9. здійснення представництва Громадської Спілки у стосунках з іншими юридичними та фізичними особами;

7.2.10. відкриття рахунків, в тому числі і валютних, в банківських установах;

7.2.11. право підпису офіційних та фінансових документів без доручення, як першої особи від імені Громадської Спілки;

7.2.12. здійснення інших доручень Загальних Зборів членів Громадської Спілки;

7.2.13. прийняття та звільнення штатних працівників, які утримуються за рахунок коштів Громадської Спілки;

7.3. Рішення про обрання та звільнення Голови Президії Громадської Спілки  вважається прийнятим якщо за нього проголосувало не менше 3/4 присутніх на Загальних Зборах членів Громадської Спілки.

7.4. У випадку необхідності, право реалізації повноважень Голови Президії має його заступник. У разі неможливості Голови та його заступника реалізувати повноваження Голови Президії, право реалізації повноважень Голови Президії покладається на конкретну особу визначену в Наказі Голови Президії.

 

8. ПРЕЗИДІЯ ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ

8.1. Президія обирається строком на 3 (три) роки Загальними Зборами членів Громадської Спілки, у складі трьох осіб Голови Президії та двох членів.

8.2. Виконавчим органом Громадської Спілки є Президія.

8.3. Роботою Президії керує Голова Президії.

8.4. До компетенції Президії Громадської Спілки відноситься:

8.4.1. Забезпечення виконання рішень Загальних Зборів членів Громадської Спілки;

8.4.2. Скликання чергових та позачергових засідань Загальних Зборів членів Громадської Спілки;

8.4.3. Розгляд питання про прийом до Громадської Спілки індивідуальних членів, а також про виключення з членів Громадської Спілки;

8.4.4. Організація обліку членів Громадської Спілки, визначення розмірів вступних та членських внесків, а також порядку і термінів їх внесення та використання;

8.4.5. Затвердження довгострокових програм та проектів діяльності Спілки, ухвалення резолюцій, звернень та інших документів;

8.4.6. Звітування перед членами Спілки, шляхом подання на затвердження Загальними зборами звіту про свою діяльність;

8.4.7. Розгляд питання про надання статусу почесного члена Спілки;

8.4.8. Координація відокремлених підрозділів Спілки, прийняття рішення про їх створення та необхідність їхньої  легалізації;

8.4.9. Затвердження внутрішніх документів Спілки, керівників відокремлених підрозділів, чисельності штатного апарату, визначення умов оплати праці штатних працівників апарату Спілки;

8.5. Рішення Президії Громадської Спілки приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості членів Президії Громадської Спілки.

8.6. На засіданнях Президії головує Голова Президії Громадської Спілки, Голова Президії має право вирішального голосу.

8.7. Формою діяльності Президії є засідання,  які   проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Засідання Президії призначаються за ініціативою Голови Президії  або не менше як половини її членів.

         8.8. Засідання Президії є повноважним, якщо на ньому присутні більше 50% її членів.

 

9. НАГЛЯДОВА РАДА

9.1. Для контролю за адміністративно-господарською і фінансовою діяльністю Громадської Спілки Загальними Зборами членів Громадської Спілки обирається Наглядова Рада. Наглядова Рада обирається з числа членів Громадської Спілки  терміном на 3 (три) роки в кількості трьох осіб: Голови Наглядової Ради та двох членів.

9.2. Наглядова Рада підзвітна Загальним Зборам членів Громадської Спілки та уповноважена вирішувати будь-які питання діяльності Громадської Спілки, що не віднесені до виняткової компетенції Загальних зборів, Голови Президії, а саме:

Проводить перевірку діяльності Громадської Спілки;

Представляє на затвердження Загальним зборам річний звіт, бюджет і бухгалтерський баланс Об`єднання;

Рекомендує Загальним зборам входження Громадської Спілки в інші підприємства й організації як засновника;

Аналізує фінансовий стан Об`єднання;

По поданню Голови Президії затверджує розподіл фінансових і матеріальних засобів Громадської Спілки по напрямках її діяльності;

Розглядає скарги на адресу усього керівництва Об`єднання, включаючи топ-менеджмент;

Погоджує прийом та звільнення топ-менеджменту Громадської Спілки;

Визначає порядок денний та дату наступних чергових Загальних Зборів Об`єднання;

Проводить перевірку некомерційної господарської та іншої фінансової діяльності Спілки, пов’язаної з виконанням статутних завдань та цілей Спілки;

Звітує про свою діяльність перед членами Спілки, шляхом подання на затвердження Загальним зборам річних звітів про свою діяльність;

Розглядає суперечні та інші питання з членами Громадської Спілки;

Розглядає та надає відповіді на скарги, листи, звернення і пропозиції громадян та організацій, що надійшли на адресу Спілки;

Вирішує інші питання діяльності Спілки в межах додатково наданих Загальними зборами їй повноважень.

9.3. Наглядова Рада перевіряє та робить висновки відносно проектів кошторисів, річних звітів та балансів Громадської Спілки, без яких Загальні Збори членів Громадської Спілки не мають права затверджувати такі звіти та баланси. Наглядова Рада має право вимагати та отримувати від посадових осіб Громадської Спілки та її членів надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень.

9.4. Наглядова Рада за рішенням Загальних Зборів Громадської Спілки чи на вимогу не менш як 50% членів Громадської Спілки, або за власною ініціативою (але не рідше ніж 2 рази на календарний рік) проводить перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Громадської Спілки.

9.5. Формою діяльності Наглядової Ради є засідання,  які   проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Засідання Наглядової ради призначаються за ініціативою Голови Наглядової Ради  або не менше як половини її членів.

9.6. Засідання Наглядової Ради є повноважним, якщо на ньому присутні більше 50% її членів.

9.7. Всі рішення Наглядової Ради приймаються на її засіданнях простою більшістю голосів і оформлюються протоколом засідання.

 

10. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ  ОРГАНІВ ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

10.1. Члени Громадської спілки мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Громадської спілки, Голови Президії, Президії або Загальних зборів шляхом подання письмової скарги:

10.1.1. На дії, бездіяльність або рішення члена Громадської спілки - первинна скарга подається до , Голови Президії, який зобов'язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якої оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги - повторна скарга подається до, Президії, яка зобов'язана розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена Громадської спілки, який скаржиться, а також члена Громадської спілки, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Президією  - повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена Громадської спілки який скаржиться, а також члена Громадської спілки дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

10.1.2.  На дії, бездіяльність або рішення, Голови Президії  - первинна скарга подається до, Президії, яка зобов'язана розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена Громадська спілка, який скаржиться, а також, Голови Президії дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Президією - повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена Громадської спілки, який скаржиться, а також, Голови Президії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

10.1.3. На дії, бездіяльність або рішення члена Президії - первинна скарга подається до Голови Президії, а у разі, коли оскаржується дії, чи бездіяльність Голови Президії, до його заступника, який зобов'язаний скликати засідання Президії та розглянути скаргу протягом 20 (двадцяти) робочих днів, із обов'язковим викликом члена Громадської спілки, який скаржиться, а також члена Президії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою Президії або на засіданні Президії  - повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена Громадської спілки, який скаржиться, а також члена Президії  дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

10.1.4. На дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів  Громадської спілки - до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

10.2. У разі відсутності при розгляді скарги члена Громадської спілки, який скаржиться скарга залишається без розгляду, а у разі відсутності члена Громадської спілки дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується рішення може бути прийняте за його відсутності.

10.3. Повідомлення про виклик на розгляд скарги члена Громадської спілки який скаржиться, а також члена Громадської спілки дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується здійснюється шляхом направлення повідомлення електронною поштою на адресу (e-mail) члена Громадської спілки, яка була зазначений ним в анкеті при вступі до Громадської спілки.

10.4. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах, є підставою для скликання таких Загальних зборів  протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги;

 

11. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ  ПЕРЕД ЇЇ  ЧЛЕНАМИ

11.1. Керівні органи Громадської спілки (Президія, Голова Президії) зобов’язанні звітувати перед членами Громадської спілки у частині покладених на них посадових повноважень та здійснення статутних завдань Громадської спілки на щорічних чергових Загальних зборах.

11.2. Звіт готує Голови Президії чи один із членів Президії, в якому відображаються такі питання:

11.2.1. аналіз виконання Громадською спілкою, у тому числі її структурними підрозділами, основних завдань;

11.2.2. аналіз виконання річного плану Громадської спілки, позитивні та негативні явища під час його виконання;

11.2.3. чисельність Громадської спілки, залучення нових членів та створення структурних підрозділів Громадської спілки;

11.2.4. фінансова діяльність Громадської спілки, використання коштів, що поступили на рахунок Громадської спілки  з метою виконання статутних завдань;

11.2.5.  результати підприємницької діяльності Громадської спілки та її відокремлених підрозділів;

11.2.6 порівняльній аналіз діяльності та рейтинг відокремлених підрозділів Громадська спілка;

11.2.7. основні завдання Громадської спілки та її структурних підрозділів на наступний рік.

11.3. Голова Президії після кожного засідання готує інформацію про розглянуті питання та прийняті рішення, які доводить до членів Громадської спілки через Інтернет на сайті Громадської спілки.

11.4. Усі керівні органи Громадської спілки мають у 30 денний терміни надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Громадської спілки щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.

11.5. Голова Президії забезпечує для членів Громадської спілки вільний доступ до інформації про  діяльність керівних органів Громадської спілки, у тому числі про прийняті рішення та про здійснені статутні завдання на сайті Громадської спілки.

 

12. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦЇ.

12.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами та утворюються за рішенням Президії Спілки.

12.2.  Відокремлені підрозділі Спілки у своїй діяльності керуються Статутом Спілки.

12.3. Керівник відокремленого підрозділу призначається Президією Спілки строком на 3 роки. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Спілки.

12.4. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

- реалізують статутні мету та завдання Спілки у певному населеному пункті в межах наданих рішеннями Загальних зборів Спілки;

- проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;

- представляють Організацію на території певної адміністративно-територіальної одиниці.

12.5. Керівник відокремленого підрозділу має право:

- використовувати назву та символіку Спілки для реалізації завдань Спілки;

- отримувати допомогу у реалізації завдань Спілки від керівних органів та посадових осіб Спілки;

- бути присутнім на Загальних зборах Спілки, засіданні Президії Спілки;

- звертатись з клопотаннями до керівних органів Спілки.

12.6. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

- дотримуватись вимог Статуту Спілки;

- активно впроваджувати рішення керівних органів Спілки (прийнятих в межах Статуту Спілки та чинного законодавства);

- не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Спілки.

12.7. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Президії Спілки.

12.8. Про закриття відокремленого підрозділу Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації за місцезнаходженням Спілки.

 

13. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА І КОШТІВ

13.1. У власності Громадської спілки можуть перебувати рухоме й нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах.

13.2. Спілка має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у її власності, будь-які угоди, що не суперечать її статутним цілям та законодавству України.

13.3. Майно та кошти Громадської спілки складається за рахунок:

- вступних та членських внесків;

- коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

- благодійних внесків і пожертвувань, що надані фізичними та юридичними особами або державою в грошовій та натуральній формі;

- пасивних доходів (доходів отриманих у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також роялті);

- дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги;

- вступних та членських внесків;

- майна, придбаного за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом;

- коштів або майна, які надходять від ведення основної діяльності;

- інших джерел, не заборонених законодавством України.

13.3.1. Спілка також має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених ними госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

13.3.2. Громадська організація може мати у власності будинки, житловий фонд, устаткування, інвентар та інше майно необхідне для матеріального забезпечення діяльності передбаченої Статутом та не заборонене чинним законодавством України. У власності Громадської Спілки можуть бути також підприємства, створені, за рахунок коштів Громадської Спілки,  відповідно до її завдання та мети.

13.4. Спілка здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством. Діяльність Спілки не розглядається як підприємницька або інша прибуткова діяльність.

13.5. Спілка користується самостійністю у питаннях прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці працівників апарату, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.

13.6. Спілка має право ввозити, отримувати і розпоряджатись гуманітарною допомогою без одержання прибутку у порядку, встановленому законодавством України.

13.7. Спілка обліковує на окремих банківських рахунках кошти для благодійної діяльності в національній та/або в іноземних валютах.

13.8. Фінансова діяльність Спілки здійснюється відповідно до вимог законодавства України і спрямована на виконання статутних завдань, вона не розглядається як підприємницька або інша прибуткова діяльність.

13.9. Надходження від фінансової діяльності спрямовуються виключно на забезпечення статутних цілей та завдань та на утримання штатного апарату працівників із якими укладено трудові угоди відповідно до чинного законодавства України.

13.10. Джерелом формування майна не можуть бути кредити.

13.11. Майно та кошти Спілки не можуть бути предметом застави.

13.12. Громадська Спілка веде бухгалтерську, податкову і статистичну звітність, а також діловодство у відповідності з чинним законодавством.

13.13. Громадська Спілка стає на облік в органах Державної податкової адміністрації у встановленому законом порядку, здійснює виплати до державного бюджету в порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством.

13.14. Фінансовий рік Спілки починається 1 січня (за винятком першого року діяльності) і закінчується 31 грудня.

13.15. Не використані на кінець року кошти Спілки вилученню не підлягають і використовуються для фінансування заходів відповідно до статутних завдань та цілей в наступні роки.

13.16. Громадська Спілка не відповідає за зобов’язаннями держави, держава не відповідає за зобов’язаннями Громадської спілки.

13.17. Громадська Спілка не відповідає за зобов’язаннями створених підприємств і організацій, що виникають у ході їхньої господарської діяльності..

 

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ

14.1. Діяльність Спілки може бути припинена шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, розділу, виділення) або саморозпуску згідно з рішенням Загальних зборів, якщо за це проголосувало не менше ¾ членів, присутніх на Загальних зборах, або за рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством.

14.2. При реорганізації Спілки вся сукупність її прав та обов’язків переходить до її правонаступника. Спілка не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є отримання прибутку.

14.3. Спілка припиняє діяльність:

14.3.1. за рішенням Загальних зборів;

14.3.2. на підставі рішення суду.

14.4. Припинення діяльності Спілки проводить ліквідаційна комісія, яка призначається Загальними зборами або органом, що прийняв рішення про припинення діяльності Спілки.

14.5. З моменту створення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Спілкою. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс і представляє його Загальним зборам на затвердження.

14.6. У разі припинення діяльності Спілки її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим об’єднанням відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової Спілки.

 

15. ШТАТНІ ПРАЦІВНИКИ

15.1. Для забезпечення діяльності та виконання завдань ГРОМАДСЬКА СПІЛКА може наймати штатних працівників за трудовим договором.

15.2. Процедуру трудового найму, затвердження посадових інструкцій, а також прийняття та звільнення штатних працівників, які утримуються за рахунок коштів Громадської Спілки здійснює - Голова Президії.

15.3. На штатних працівників Громадської Спілки поширюється дія чинного законодавства України про працю, соціальне забезпечення та страхування.

 

16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

16.1. Питання про внесення змін і доповнень до Статуту Громадської Спілки розглядаються на Загальних Зборах членів Громадської Спілки.

16.2. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту Громадської Спілки вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ¾ присутніх членів на Загальних Зборах Громадської Спілки.

16.3. Зміни, що сталися у статутних документах Громадської Спілки підлягають обов’язковій державній реєстрації.

UA

ПРО НАС